Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 2018/B'/30.03.2023 η απόφαση που αφορά την παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 «Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα» του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 139606/1662/30.12.2022 (Β’ 7028) απόφασης τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:
«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.03.2024 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012. Για το ίδιο διάστημα παρατείνεται η  αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης (Β’ 7028) τροποποιείται ως προς το χρόνο λήξης της παράτασης και
διαμορφώνεται ως εξής:

«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.03.2024 η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέταρτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και, αντιστοίχως, η προθεσμία ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέμπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης και η καταληκτική ημερομηνία αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017(Α’ 167).»


άρθρο από Michanikos.gr